U bent succesvol ingelogd
U bent succesvol geregistreerd en direct ingelogd

Privacybeleid

MuseumTV
www.museumtv.nl

 

Allereerst

MuseumTV is een initiatief van Stichting Ons Museum en samenwerkende musea in Nederland. Als ANBI is het onze gezamenlijke missie om het rijke museumlandschap van Nederland en ons culturele erfgoed met zoveel mogelijk mensen te delen door hoogwaardige video’s te maken.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom gaan we zeer voorzichtig en terughoudend om met uw persoonlijke gegevens. Eenmaal toevertrouwd aan MuseumTV, spelen we uw persoonlijke informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Over het algemeen kunt u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij u echter om persoonsgegevens mee te delen.

De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

 • uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres.
 • uw bankrekeningnummer indien u ons wilt steunen middels een eenmalige of structurele donatie.

Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u identificeerbaar bent of geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid of gedrag, of genetische gegevens.

 

Overige gegevens
Wanneer u MuseumTV gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Denk aan webverzoeken, het apparaat dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw verzoek, of een of meerdere cookies die helpen uw browser of account te identificeren. Wij verzamelen dergelijke gegevens om ervoor te zorgen dat de website functioneert en om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor één van de volgende doeleinden:

 • u registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van het bekijken van de video’s en galerijen) om u de gevraagde diensten te kunnen leveren;
 • onze diensten te beoordelen, analyseren en verbeteren (met inbegrip van het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek, bijvoorbeeld via Hotjar of Kiyoh), op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We hebben uw mening nodig om onze diensten te kunnen verbeteren. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u te allen tijde contact opnemen via info@museumtv.nl;
 • voor interne archivering, op basis van onze wettelijke verplichtingen;
 • voor marketingdoeleinden (onderhavig aan onderstaande afdeling met betrekking tot direct marketing), op basis van uw toestemming;
 • het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties, om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren; en

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

 • wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
 • wanneer u contact met ons opneemt via een andere weg dan deze website.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode dat u geregistreerd bent bij ons platform.

Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 • wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze medewerkers, leveranciers of partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden);
 • indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
 • indien het bij wet vereist is of toegestaan.

MuseumTV werkt met leveranciers of diensten die ons helpen onze service te verbeteren. Deze leveranciers kunnen namens ons informatie over onze gebruikers verzamelen door middel van cookies, logdata en programmeercode die in onze websites zijn geïntegreerd. Deze partijen waarmee wij samenwerken zijn verplicht om dergelijke informatie te beschermen en het is hen niet toegestaan om deze gegevens voor hun eigen gebruik of andere doeleinden in te zetten.

 

Direct marketing en uw voorkeuren

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u informatie mee te delen over onze nieuwe video’s en andere diensten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die u volgens ons kunnen interesseren.

Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

 • e-mail;
 • smartphone toepassingen; sociale netwerksites; Web 2.0; enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld; of
 • enige andere methode die relevant wordt in de toekomst.

 

Uw voorkeuren op het gebied van direct marketing

Het is de missie van MuseumTV om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. Als je ons persoonsgegevens verstrekt en lid wordt van ons platform, kunnen we je via e-mail op de hoogte houden van de nieuwe video’s. Dit doen we op basis van gerechtvaardigd belang. Wij zien het sturen van nieuwsbrieven als een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van onze missie.

Je hebt bij aanmelding de mogelijkheid om ons te laten weten of je al dan niet wenst dat deze gegevens door ons voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt. Als je aangeeft dat je dit wenst, sturen we je wekelijks per e-mail updates over de nieuwe video’s op ons platform.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door het desbetreffende vakje « Opt-in » aan te vinken op de pagina’s van deze website waar wij je vragen jouw persoonsgegevens te verstrekken of dit in je profiel aan te geven. Indien je van ons geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kun je dit steeds aangeven door een eenvoudige “Opt-out” in de e-mail.

We zorgen er ook steeds voor dat je je op een eenvoudige manier kunt afmelden. In e-mailberichten vermelden wij een link om u uit te schrijven en een e-mailadres waarnaar u een weigeringverzoek kunt richten. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing ook veranderen door contact met ons op te nemen per e-mail: info@museumtv.nl. Als u met betrekking tot uw voorkeuren van mening verandert, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze gegevensbank(en) verwijderen voor zover iedere verdere verwerking ervan overbodig zou zijn geworden. Indien de verwerking van uw gegevens toch nog nodig zou zijn voor één of andere beoogde doelstelling, zullen wij uw gewijzigde voorkeuren alleszins zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om kopij van uw persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van uw gegevens te vragen aan een derde; en
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Volgens het huidige Nederlandse recht brengen wij u voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per e-mail naar info@museumtv.nl.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

Wij vragen u om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien u denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij u uit om u tot ons te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen uw persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen of verwijderen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

Om uw persoonsgegevens af te schermen van onbevoegden, zullen wij u vragen stellen om te kunnen controleren u het bent.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Nederlandse Privacycommissie zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of indien u een verzoek wilt indienen met betrekking tot een van uw rechten, kunt u deze richten aan Christine Schering. U kunt contact opnemen via het formulier op de website of door een e-mail te sturen naar info@museumtv.nl.